Jak naše kroužky probíhají?

Pro koho kroužky jsou?

Náš kroužek je koncipován pro děti z běžné populace bez specifikovaných nároků na fyzické nebo psychické schopnosti nebo zkušenosti s koňmi a do jejich skupin jsou někdy integrovány děti se zdravotním postižením.

Kroužek přirozené komunikace s koňmi

Přirozená komunikace s koňmi je specifický přístup ke koním, který se snaží  o co nejpřirozenější způsob jejich výchovy, výcviku, ale i využívání. Její metody jsou založené na vzájemné důvěře a respektu mezi člověkem a koněm.

Učíme děti vnímat koně jako živé tvory se svými fyzickými i psychickými potřebami a ne jako cvičební náčiní, na které se nasadí sedlo a jede se.

Při tzv. "práci ze země" si s koňmi hrajeme a učíme se nejen rozumět jejich řeči těla, ale i mluvit jejich "jazykem". Pak nepotřebujeme ani ohlávku a vodítko, aby nás kůň poslouchal a následoval nás kamkoli. Vše, co se při této "práci" naučíme, využijeme i při jízdě na koni. Jezdíme na provazových ohlávkách - bez železa v koňské hubě - proto je pro nás velmi důležité umět vyvážit důvěru s respektem. A to se nejlépe naučíme právě "prací ze země".

Předchozí zkušenosti dětí s koňmi

Co se týče předchozích zkušeností dětí s koňmi – zdá se nám výhodnější – má-li dítě s koňmi zkušenosti minimální nebo dokonce žádné. Postupy při přirozené komunikaci jsou natolik odlišné od konvenčního zacházení s koňmi, se kterým se děti obvykle setkávají, že v počátečních lekcích se všichni bez ohledu na zkušenosti dostávají na stejnou úroveň a mírný rozdíl je patrný až ve schopnostech udržet rovnováhu ve vyšších chodech.

A vytváření nových návyků a způsobů myšlení je mnohem jednodušší, než napravování těch nežádoucích.

Kroužky probíhají za každého počasí

Proto prosím vybavte své děti vhodným oblečením v letních měsících i zimním chladu. V případě velké nepřízně počasí pracujeme s dětmi v klubovně a věnujeme se teoretickým tématům o koních. Teorii dopředu neplánujeme, protože příroda a počasí nám tyto lekce zcela přirozeně v průběhu roku nabídnou. Pracujeme s dětmi s ohledem na jejich věk a schopnosti s odbornou literaturou o koních, pracovními listy a videi. V těchto lekcích se budeme „prokousávat“ výběrem těch nejdůležitějších informací z oblasti etologie koní a jejich chovu a výcviku, bez kterých bychom své dovednosti při práci s koněm ze země i ze sedla těžko posunuli na vyšší úroveň. Skrze teoretické informace děti lépe porozumí etologii koní a učí se vnímat šíři celé problematiky i její přesah do dalších oblastí života. 

Z čeho vycházíme?

Celý program našich kroužků jsme sestavili z výběru toho nejlepšího ze všech metod výchovy a výcviku koní na etologickém základě, které jsme dosud poznali. Tyto poznatky jsme obohatili o své zkušenosti a pokusili se je zjednodušit pro chápání dítěte.

Při sestavování programu výuky vycházíme z těchto předpokladů:

 • Kůň - sociálně žijící zvíře

  Kůň jako sociálně žijící zvíře je schopen komunikovat s člověkem, ale je na člověku, aby se naučil jeho komunikační systém.
 • Neverbální komunikace

  Kůň komunikuje neverbálně a principy této komunikace jsou vlastní i člověku, jen si je běžně neuvědomuje.
 • Bez respektu není bezpečí

  Kůň je velké zvíře – nerespektuje-li člověka jako tvora na vyšším stupni v hierarchii, může být kontakt s ním pro člověka nebezpečný.
 • Dát na výběr

  Poskytujeme-li koni možnost „rozhodovat se“ jestli poslechne, jeho poslušnost je pak trvalejší a není potřeba omezujících pomůcek.
 • Vztah

  K tomu, aby měl člověk koně pod kontrolou, musí si s ním vytvořit vztah.
 • Spravedlivost a důslednost

  Vztah musí být postaven na principech spravedlivosti a důslednosti.